Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1          Algemeen

1.1.      Definities:
Opdrachtnemer: Nobel Homes Vastgoedpresentatie en Interieurstyling; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak onder nummer 63870444 gevestigd te Berkel en Rodenrijs, Arendshof 12, 2651 WL. Voortaan aangeduid als Nobel Homes.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Nobel Homes een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Nobel Homes.

1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nobel Homes, op alle overeenkomsten die Nobel Homes sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3       Nobel Homes wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Nobel Homes en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.6       Toepasselijk recht: Het Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en onderstaande Huurvoorwaarden

 

2          Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1       Een overeenkomst komt tot stand doordat Nobel Homes een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2       Alle aanbiedingen van Nobel Homes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3       Als Opdrachtgever aan Nobel Homes gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Nobel Homes uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

Nobel Homes draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

 1. Levertijd

4.1       De door Nobel Homes opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

4.2       De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Nobel Homes een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

 

5          Prijs

5.1       De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW voor rechtspersonen en inclusief BTW voor natuurlijke personen.

5.2       Nobel Homes is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

5.3       In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website, in social media of in reclame-uitingen) kunnen door Nobel Homes ten allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

6          Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Nobel Homes welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

 

 

7          Intellectueel eigendom en privacy

7.1       Nobel Homes behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

7.2       De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Nobel Homes noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Nobel Homes verstrekt zijn.

7.3       Opdrachtgever vrijwaart Nobel Homes voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7.4       Andersom is Nobel Homes verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Nobel Homes tot mededeling verplicht.

7.5       Nobel Homes heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 2 jaar of meer verstreken zijn nadat Nobel Homes de opdracht heeft uitgevoerd.

 

 

8          Betalingsvoorwaarden

8.1       Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum, op een door Nobel Homes op de factuur aan te geven wijze.

8.2       Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Nobel Homes een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Nobel Homes heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

8.3       Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Nobel Homes te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Nobel Homes in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
  b.    de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  c.    de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  d.    de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.4       Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat Nobel Homes de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

8.5       Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

8.6       Wanneer de opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Nobel Homes op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Nobel Homes.

8.7       Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Nobel Homes de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

8.8       Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:

Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan Nobel Homes de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

8.9       Indien Nobel Homes in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

9          Uitvoering van de opdracht

9.1       Hooft en Petiet Verkoopstyling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen zonder opgaaf van reden.

9.2       Nobel Homes heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.3       Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

9.4       Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

10        Wijzigingen in de opdracht

10.1     Indien de omvang van de aan Nobel Homes verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Nobel Homes gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.2     Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

 1. Ontbinding

11.1     Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Nobel Homes gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Nobel Homes gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Nobel Homes is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2     Een en ander laat onverlet de overige aan Nobel Homes toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3     Nobel Homes is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4     Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Nobel Homes verhindert, heeft Nobel Homes het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5     Omstandigheden, die een overmachtssituatie voor Nobel Homes opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Nobel Homes bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Nobel Homes bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

11.6     Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Nobel Homes zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

12        Klachtenregeling

12.1     Klachten dienen schriftelijk of elektronisch en zo spoedig mogelijk aan Nobel Homes kenbaar gemaakt te worden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

12.2     Indien een klacht gegrond is, zal Nobel Homes de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Nobel Homes worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Nobel Homes zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden:

 

13        Aansprakelijkheid

13.1     Nobel Homes kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Nobel Homes is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Nobel Homes geleverde dienst(en).

13.2.    Nobel Homes is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Nobel Homes biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

13.3.    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nobel Homes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Nobel Homes worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Nobel Homes niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Nobel Homes zijn verstrekt, heeft Nobel Homes het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

13.4.    Nobel Homes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nobel Homes is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Nobel Homes kenbaar behoorde te zijn.

13.5.    Nobel Homes is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6.    Indien Nobel Homes desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

13.7.    Alle aanspraken jegens Nobel Homes die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Nobel Homes zijn ingediend, vervallen door verjaring.

13.8     Nobel Homes is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Nobel Homes toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Nobel Homes verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

 1. 9a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 2. 9b Nobel Homes is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
 3. 9c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Nobel Homes nimmer aansprakelijk.
 4. 9d De door Nobel Homes te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 5. 9e Indien de assuradeur van Nobel Homes om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Nobel Homes te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

14        Huur van meubels en/of accessoires

14.1     De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Hooft en Petiet Verkoopstyling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2     De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Hooft en Petiet Verkoopstyling gebruikt kunnen worden.

11.3     Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

 

Huurvoorwaarden

 

Artikel 1

1.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Nobel Homes, verder te noemen de Verhuurder.

1.2.      De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de Huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2

2.1.      Alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2.      Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3.      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2.4.      Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.

2.5.      Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3

3.1.      Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4

4.1.      Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de Huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclamaties na ingebruikname worden niet geaccepteerd.